1 / 2
2 / 2

   
 

ปิดการรับการลงทะเบียน
เนื่องจากสถานที่ประชุมมีจำนวนจำกัด(300 ที่นั่ง)
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนและยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน กรุณาดำเนินการชำระเงินภายในวันที่ 3 มีนาคม 2560
ทางผู้จัดงานจะพิจารณาผู้เข้าร่วมประชุม ตามลำดับการชำระเงินค่าลงทะเบียน
ขอบคุณทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมมา ณ ที่นี้

กรณีพบปัญหาติดต่อ 02-218-5000

 
   
โปรดกรอกข้อมูลของหัวหน้าหน่วยงานและผู้ประสานงานในการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล
 
หัวหน้าหน่วยงาน
ตำแหน่งทางวิชาการ* :
คำนำหน้าชื่อ* :
ชื่อ* :     นามสกุล* :
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา* :
คณะ/สำนักวิชา/สถาบัน* :
ภาควิชา :
สถานที่ติดต่อ* : ที่อยู่  
 แขวง  
รหัสไปรษณีย์  
ถนน  
เขต  
ซอย  
จังหวัด  
โทรศัพท์* :   โทรสาร* :
อีเมล์* : โปรดกรอก 1 อีเมล์เท่านั้น
ผู้ประสานงาน
คำนำหน้าชื่อ* :
ชื่อ* :     นามสกุล* :
ตำแหน่ง* :
โทรศัพท์* :   โทรสาร* :
อีเมล์* : โปรดกรอก 1 อีเมล์เท่านั้น
 

 

 
 
   มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ @คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย