1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

   
 
เงินทุนอุดหนุนบัณฑิตศึกษาทางวิทยาศาสตร์

      1.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับทุน
      1.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) หรือวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา (รวมพฤกษศาสตร์และสัตววิทยา) และฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 1 (สำหรับ วท.ม.) หรือชั้นปีที่ 1 – 2 (สำหรับ วท.ด.) ในปีการศึกษา 2562
      1.2 เป็นผู้มีความสามารถพิเศษ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อันแสดงออกถึงแววอัจฉริยภาพ และความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
         1.2.1 เป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ หรือ
         1.2.2 เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมในค่ายโอลิมปิกวิชาการของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) หรือ
         1.2.3 เป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศ จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชาติของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) หรือหน่วยงานอื่นระดับชาติ หรือ
         1.2.4 เป็นผู้ได้รับรางวัลหนึ่งรางวัลใด จากการเป็นตัวแทนประเทศไทย ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ
      1.3 ต้องอุทิศเวลาให้แก่การศึกษาของตนอย่างเต็มที่
      1.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีไม่เคยถูกสั่งลงโทษทางวินัย และไม่อยู่ในระหว่างถูกพิจารณาโทษวินัยนิสิต/นักศึกษา

      1.5 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

      2. ข้อผูกพันของผู้รับทุน ผู้รับทุนนี้เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะไม่มีข้อผูกพันกับมูลนิธิฯ แต่อย่างใดทั้งสิ้น
      3. จำนวนเงินทุนที่ให้ ผู้เงินทุนอุดหนุนบัณฑิตศึกษาทุนละไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) จำนวนเงินทุนรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 250,000 บาท
      4. ข้อผูกพันของผู้รับทุน ผู้มูลนิธิฯ จะประกาศและมอบทุนให้แก่ผู้สมควรได้รับทุน ในงานพิธีมอบรางวัลและทุนอุดหนุนการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2562 ของมูลนิธิฯ ในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      หมดเขตรับสมัคร 27 กันยายน 2562

      ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อคุณปภัชญา เบญจพิชัยเดช / คุณสิรินภรณ์ เทวคุปต์ / คุณนทีกานต์ สุนทวงษ์ โทร. 0 2218 5019 0 2218 5013 หรือ 0 2218 7551 ในเวลาทำการ
      อีเมล tab.foundation@gmail.com
      ปัญหาการใช้งานระบบ ติดต่อหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะวิทยาศาสตร์ โทร 02 218 5353

นิสิต/นักศึกษา สมัครเงินทุนอุดหนุนบัณฑิตศึกษา
คำนำหน้าชื่อ* :   
ชื่อ* :       นามสกุล* :
อายุ* :    ปี
สถานที่ติดต่อของนิสิต/นักศึกษา* :   ที่อยู่   ถนน
  ซอย   แขวง/ตำบล   
  เขต/อำเภอ   จังหวัด
  รหัสไปรษณีย์
  โทรศัพท์(ที่บ้าน)    มือถือ
  อีเมล์
สำเร็จปริญญาตรี* :   สาขาวิชา
  คณะ
  มหาวิทยาลัย/สถาบัน
  เมื่อปีการศึกษา   ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  แนบใบแสดงผลการศึกษา (ไฟล์ PDF)
สำเร็จปริญญาโท :   สาขาวิชา
  คณะ
  มหาวิทยาลัย/สถาบัน
  เมื่อปีการศึกษา   ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  แนบใบแสดงผลการศึกษา (ไฟล์ PDF)
เริ่มเข้าศึกษาปริญญา* :      สาขาวิชา
  คณะ
  มหาวิทยาลัย/สถาบัน
  เมื่อปีการศึกษา   คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ.
อีเมล์หัวหน้าภาควิชา/* :
อาจารย์ที่ปรึกษา    
(สำหรับส่งแบบฟอร์มเอกสารรับรอง อีเมล์จะถูกส่งภายใน 2 วันหลังดำเนินการสมัคร)
แนบรูปถ่ายตนเอง* : (ไฟล์รูปภาพ )
ตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง* :
 

 

 
พบปัญหาการใช้งานระบบ ติดต่อหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร 02 218 5353
   มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ @คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย